International Educational Applied Research Journal
A Multi-Disciplinary Research Journal

E-ISSN NO: 2456-6713

Impact Factor: 4.334 (SJIF)

JUL 2019

    No. TABLE OF CONTENT
1 Ritu Jain, Patel Ruby, Moses Kolet
2 Damit Dhiman, Shubham Bhardwaj
3 Dr. G. R. Bamnote, Dr. S. P. Akarte, Miss. S. C. Shelare
4 J. Gowri
5 Darshan, Mr. Hitesh, Dr. Bharat Parashar
6 Kankhita Sharma
7 Panshul Jamwal, Rohit Sharma
8 M Nasreen, A Charles
9 Dr. V. Pushpalatha
10 Dr. K. Padmavathy
11 P. L. Savithree, Dr. A. Thenmozhi
12 Dr. V. Pushpalatha, Mrs. D. Reena
13 Ramanuj Nigam, Govind Pandya
14 R. Dinesh
15 R. Dinesh
16 B. Lalitha Subhanam, Lt.Cdr.Dr. I. Nagarajan
17 A. Karthikadevi, Dr. K. Alagar
18 S. Jeffinza Carunya Zelma, Dr. B. Beneson Thilagar Christadoss
19 Sanjeev Kumar
20 T. Nikil Prakash, Dr. A. Aloysius
21 Dr. Anil Kumar Vangani, Dr. Harmandeep Kaur
22 Dr. Anil Kumar Vangani, Dr. Harshal Juneja
23 Dr. Anil Kumar Vangani, Dr. Pallavi Kakkar
24 Dr. Anil Kumar Vangani, Dr. Abhishek Duggal
25 Dr. Anil Kumar Vangani, Dr. Nidhi Arora
26 Dr. Anil Kumar Vangani, Dr. Neeraj Gupta
27 Dr. Gopiram Sharma
28 Abhishek Tiwari
29 Dr. Monika Awasthi, Shivangi Gupta, Akansha Tiwari, Shriyansh Tiwari, Jai Sagar
30 Mudasir Amin
31 Yashfeen Adil
32 Neeraj Kumar Singh