International Educational Applied Research Journal
A Multi-Disciplinary Research Journal

E-ISSN NO: 2456-6713

Impact Factor: 4.334 (SJIF)

JUN 2019

    No. TABLE OF CONTENT
1 Kochumon John
2 Kannan V Unnithan, Neenu Venugopal, Dr. M. Somasundaram
3 B. Asha, R. Gomathi
4 Pritam Chattopadhyay
5 Ashwani, Deepika, Dr. Bharat Prashar
6 Kajal Pundir, Dr. Bharat Parashar
7 Sunny Kumar, Bharat Parashar
8 Hakam Singh, Dr. Bharat Parashar
9 Ighedose, Lucky Ojiezele, Okoronkwo, Ijeoma Lewechi
10 Manmohan Yadav, Yogesh Kumar Tembhurne
11 Rajan Hansa, Dr. Bharat Prashar, Ms. Sunita Dhiman
12 Amit Kumar Gupta
13 Harsh Goel, Hiteshwar Sharma, Bharat Prashar
14 Nisha Devi, Dr. Bharat Parashar, Rahul Thakur
15 Vageeshwari Devuni
16 Chancha T.E, Ater P.I, Onuk, E.G
17 Dr. Rajanna G